Telefono Nr.
Slaptažodis
Naujas vartotojas
Slaptažodžio priminimas
 
 
  Šiandien: 2023 12 08
Vardadienius švenčia:
Vaidginas, Gedmintė, Zenonas, Cuntilda
 
 

Sartai 2014 perlas iemos sporto kar?noje

2014.01.23

Vasario 1-?j? Dusetose vyksian?ios tradicin?s irg? lenktyn?s „Sartai 2014“ pagr?stai tituluojamos kaip didiausia, ne tik š? Aukštaitijos miestel?, bet ir vis? Lietuv? garsinanti irg? sporto myl?toj? fiesta. Daugeliui moni?, nekalbant jau apie giminai?ius ar gerus bi?iulius, susitikti irg? lenktyn?se prie Sart? tapo garb?s reikalu.

Gyvybingos šimtamet?s tradicijos

Šiai iemos sporto šventei skirta spaudos konferencija ketvirtadien? surengta em?s ?kio ministerijoje. Joje apvelgti pasirengimo darbai lenktyn?ms, gars?jan?ioms, kaip teigia istoriniai šaltiniai, daugiau nei dviej? šimtme?i? tradicijomis, o organizuotai rengiamoms jau per šimtmet?.

 „Pernai pamin?jome 80-t?, kai nuo 1933 m. lenktynes prad?jo remti em?s ?kio ministerija, o nuo 1955 m. jos tapo respublikin?s. Generalinis švent?s r?m?jas - em?s ?kio ministerija - kasmet r?pinasi, kad lenktyn?s, pagal susiklos?iusi? tradicij? organizuojamos pirm?j? vasario šeštadien?, vykt? sklandiai ir palikt? kuo geriausius ?sp?dius tiek patiems j? dalyviams sportininkams, tiek i?rovams, kuri? kasmet ?ia susirenka po keliasdešimt t?kstan?i?“, - prad?damas spaudos konferencij? kalb?jo em?s ?kio ministras, profesorius Vigilijus Jukna.

Ministras pad?kojo iš ?vairi? sri?i? specialist? sudarytam renginio organizaciniam komitetui, nuveikusiam nemenk? darb? ir palink?jo i?rovams ?sp?dingo reginio, azartišk? akimirk? ir gero pasibuvimo Dusetose, o lenktyni? dalyviams ir irginio sporto puosel?tojams - s?kming? start?, nauj? rekord? ir nebl?stan?io entuziazmo varytis.

Didesnis prizinis fondas

Tradicini? lenktyni? „Sartai 2014“ organizacinio komiteto pirmininkas, em?s ?kio viceministras Rytis Šatkauskas informavo, jog vasario 1-?j? Dusetose prie lenktyni? starto linijos bus išrikiuoti 68 rist?nai, išauginti visose trijose Baltijos šalyse, o taip pat Rusijoje, Švedijoje, Pranc?zijoje ir Norvegijoje.

Juos vadelios geriausi Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Rusijos sportininkai.  
Lenktyni? programoje – devyni vaiavimai, iš kuri? trys – tarptautiniai.

„Kasmet augant? ši? lenktyni? populiarum? liudija bendromis organizatori? pastangomis šiemet iki 72 t?kstan?i? lit? padid?j?s varyb? prizinis fondas (pernai buvo 65, upernai - 52 t?kstan?iai lit?), kur? pasidalys ši? lenktyni? nugal?tojai ir prizininkai, - sak? R. Šatkauskas. – Didiausias – 12 000 lit? piniginis prizas atiteks ši? lenktyni? pagrindin?s organizator?s - Lietuvos em?s ?kio ministerijos steigiamo „Didiojo iemos prizo“ nugal?tojui ir prizininkams.“

Daugelio varyb? organizacinio komiteto nari? ir irgininkyst?s specialist? nuomone, d?l šio apdovanojimo su tuo pa?iu b?ru Sakalu varysis ir pastar?j? dvej? met? šio prizo laim?tojas var?niškis Stanislovas K?rys iš Duby?i? em?s ?kio bendrov?s, 2012 metais 1 609 metr? ilgio tras? ?veik?s per 2 min. 03,219 sek. ir pasiek?s iki šiol išsilaikius? rekord?.

Šis rezultatas taps orientyru visiems sportininkams, šiemet atvykstantiems ? Dusetas.

Beje, šiemet vaiavim? d?l „Didiojo iemos prizo“, kuris bus paskutinis, devintasis lenktyni? programoje, specialistai iš anksto link? laikyti vis? varyb? puošmena, nes š?kart ?ia rungsis itin paj?g?s varovai, vany?iojantys pa?ius eikliausius irgus. Specialist? nuomone, rim?iausi? iš?k? vienu iš favorit? laikomam Sakalui gali mesti labai greiti iš Švedijos atveti Splendid Value ir Rightaboveyourhead irgai, pranc?z? rist?nai Sixtine De Claire bei Turquoise Flower, kuriuos vadelios Lietuvos sportininkai.

Laukiamame itin intriguojan?iame vaiavime d?l pagrindinio 12 t?kstan?i? lit? prizo kovos 8 vadeliotojai, ledo take tramdysiantys paj?giausius suaugusius „A“ reitingo rist?nus.

Antras pagal dyd? dar vieno lenktyni? partnerio - UAB „Arvi ir KO“ ?steigtas 10 000 lit? vert?s prizas, kuris atiteks grei?iausiai ?veikusiam ilgiausi? vis? lenktyni? programoje – net 3 200 metr? distancij? irgo vadeliotojui bei šios rungties prizininkams.

Po 8 400 lit? vert?s piniginius prizus išsidalys net trij? vaiavim? laim?tojai.

Po 7 000 lit? vert?s prizus ?steig? LR Seimas ir Zaras? savivaldyb?, pavadinusi j? simboliniu „Zaras? krašto“ prizu, o UAB „Vasaknos“ ir K?no kult?ros ir sporto departamentas lenktyni? laim?tojus apdovanos 5 400 lit? prizais.  

Varysis skirtingose distancijose

Visi irgai, su kuriais bus lenktyniaujama tradicin?se respublikin?se rist?n? irg? lenktyn?se „Sartai 2014“, skirstomi pagal paj?gum? ir amiaus grupes ? atskirus reitingus. Lenktyn?se  dalyvaus 2010–2011 m. gimimo rist?nai, suaug? „A“, „B“, „C“ ir „D“ reiting? rist?nai.

Suaug? „B“ reitingo rist?nai varysis 2 400 m. distancijoje bei dviejuose tarptautiniuose vaiavimuose, kuri? distancijos 3 200 m. ir 2 400 m., o likusiuose vaiavimuose bus lenktyniaujama tradicin?je vienos angliškos mylios (1 609 metr?) distancijoje. 

„Tokia ?vairov? b?tina tod?l, kad vieni irgai pasiymi didesne koncentracija ir yra maksimaliai greiti vienos mylios distancijoje, o kitiems b?tina ?gyti savotišk? pagreit? ir vis? savo tikr?j? j?g? jie gali atskleisti tik ilgesn?je distancijoje“, - sak? renginio organizacinio komiteto pirmininko pavaduotojas,Valstybin?s gyvuli? veislininkyst?s priei?ros tarnybos prie em?s ?kio ministerijos viršininkas Ar?nas Jurgaitis.

Daugiausia vadeliotoj? bus iš kaimyninio Utenos rajono – 7. Jiems teks ir daugiausiai darbo, nes šis septynetukas ledo trasoje pasikeisdamas tramdys net 17 rist?n?.

Panaudos sukaupt? patirt?

Pagrindinis švent?s organizacinis kr?vis tenka em?s ?kio ministerijai, Zaras? savivaldybei ir UAB „Lietuvos irgynas“, kurie jau kelinti metai paeiliui ? pagalb? kvie?ia nemenk? šio darbo patirt? sukaupusi? Vš? „Promo Events“.

„Šis renginys, kaip ir ne maiau garsios 1 000 km lenktyn?s Palangoje, kurios ši? vasar? bus jau 15-osios, darnios m?s? komandos neg?sdina, – spaudos konferencijoje kalb?jo „Promo Events“ vadovas Darius Jonušis. – Diaugiuosi, kad pastangos nenu?jo veltui, o ši iemos švent? Dusetose vis labiau patinka ir sportininkams, ir i?rovams.“

Pasak renginio organizatori?, jiems pavyko rasti kompromis? ir su gamtos stichij? valdovais, reikiamu laiku ? Lietuv? atsiuntusiais iem?, o varyb? dien? si?lan?iais tik lengv? šaltuk?, palank? ir i?rovams, ir irgams, ir j? vany?iotojams.   

Neverta nusiminti ir tiems, kurie lenktyni? dien? negal?s atvykti ? Dusetas. ? lenktyni? aren? nukryps daugelio televizij? kamer? objektyvai, radijas rengs transliacijas, reportaus, o lenktyni? spaudos centre, kuris prieš ketverius metus pirm? kart? ši? varyb? istorijoje atv?r? duris šalia varyb? trasos, akredituosis beveik 100 m?s? šalies ir kaimynini? valstybi? urnalist?, nušviesian?i? rengin?.

„Kiekvien? atvykus? ? tradicin?, m?s? krašt? garsinant? rengin? pasitiksime kaip ilgai laukt? ir brang? sve?i?“, – utikrino Duset? seni?nas Saulius K?blys, pakviet?s atvykusius ? iemos švent? aplankyti ir nuo ankstyvo ryto šurmuliuosian?ius kermošius, muges, kuriuose dalyvaus per 100 prekybinink? ir negr?ti iš jomarko be tradicini? lauktuvi? – kvapnios dešros rink?s, kaimiškos duonos kepalo ar aukštaitiško s?rio, riestaini? ir kitoki? skan?st?.

Pasibaigus irg? lenktyn?ms S. K?blys kviet? apsilankyti Kult?ros centre-Duset? dail?s galerijoje, tapusioje kult?rin?s traukos centru. ?ia ?vyks švent? vainikuosiantis Povilo Mešk?los ir grup?s koncertas, bus atidaryta temin? paroda „irgai dail?je“.

Pravartu atvykti iš anksto

Jei dešimtys t?kstan?i? i?rov? ? švent? pl?stel?t? vienu metu, net ir padedant pulkams tvarkdari? kamš?iai keliuose ar varyb? prieigose neišnykt? savaime. Tod?l organizatoriai kvie?ia geriausias vietas lenktyni? steb?jimui usiimti anks?iau. Juolab, kad pati švent? Dusetose prad?s šurmuliuoti jau 8 val. O anks?iausiai atvyk? tur?s daugiau laiko bei galimybi? ne tik  lauktuv?ms išsirinkti, bet ir patiems pamaloninti gomur? kulinarinio paveldo patiekalais bei g?rimais, kuri? ?ia tikrai nestigs.


kitos naujienos


Apie projektą | Taisyklės | Slapukai | Registracija | Paslaugos vartotojams | Reklama | Kontaktai

Visos teisės priklauso: UAB "Optimalios sistemos". Kopijuoti puslapio turinį be sutikimo draudžiama ©.   Sukūrė: Softisite™
Nauja ir naudota žemės ūkio technika, žemės ūkio technikos dalys, technikos nuoma, žemės ūkio paslaugos, sodo technika, miško technika. Skelbimų portalas.