Telefono Nr.
Slaptažodis
Naujas vartotojas
Slaptažodžio priminimas
 
 
  Šiandien: 2023 12 08
Vardadienius švenčia:
Vaidginas, Gedmintė, Zenonas, Cuntilda
 
 

Naujienos

2014.04.03
?sib?g?ja vieojo maitinimo ?moni? vertinimo projektas
Pra?jus 5 m?nesiams nuo vieojo maitinimo ?moni? vertinimo projekto starto, jis ?gauna pagreit?. Kol kas ?vertinta apie 12 % kavini?, restoran? ir ukandini?, ta?iau numatoma, kad met? pabaigoje is skai?ius tur?t? pasiekti apie 35 %. Valstybin?s maisto ir veterinarijos tarnybos duomenimis, vieuoju maitinimu usiima daugiau nei 9 t?kst. ?moni?, i j? daugiau kaip 3,7 t?kst. restoranai, kavin?s ir ukandin?s.
skaityti plačiau...
2014.04.01
Jubiliejin? tarptautin? paroda AgroBalt 2014 prasideda jau ? ketvirtadien?
Po dvej? met? pertraukos, balandio 3 d. emdirbi? sostin?je Kaune, algirio arenoje, v?l vyks didiausia Baltijos regione tarptautin? em?s ?kio ir maisto pramon?s paroda AgroBalt 2014. em?s ?kio ministerijos organizuojama paroda, iemet ven?ianti dvideimties met? jubiliej?, visus lankytojus kvie?ia ?domiai praleisti laisvalaik?, o em?s ?kio specialistams ir verslo atstovams ada tarptautini? susitikim?, ?domi? seminar? ir nauj? verslo kontakt?.
skaityti plačiau...
2014.04.01
Kuo skiriasi modifikuotas produktas nuo genetikai modifikuoto?
Vartotojai rinkdamiesi maisto produktus ir etiket?je perskait? modifikuotas krakmolas, danai suabejoja, ar verta rinktis tok? gamin?. Mat vyrauja nuomon?, kad tai produktas, kurio sud?tyje yra genetikai modifikuot? organizm? (GMO). Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) primena, kad modifikuotas arba pakeistas gaminys neturi nieko bendro su genetikai modifikuotu produktu.
skaityti plačiau...
2014.02.27
Koki? reikalavim? b?tina laikytis prekiaujant maisto produktais Kaziuko ir kitose mug?se
Kasmet kovo pradioje didiuosiuose Lietuvos miestuose urmuliuoja Kaziuko mug?, kurioje ?mon?s, eimos ?keliai ir pavieniai mon?s si?lo ?sigyti tradicini? ir netradicini? m?sos, duonos, konditerijos gamini?, saldumyn?. Ta?iau kiekvienais metais Valstybin?s maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) inspektoriai tikrindami, ar prekiaujama saugiais ir kokybikais maisto produktais, randa nemaai paeidim?.
skaityti plačiau...
2014.02.21
Dauj?n? namin? duona pripainta ES lygiu
Vasario 13 d. Europos Komisija ? Saugom? kilm?s vietos nuorod? ir saugom? geografini? nuorod? registr? ?trauk? Dauj?n? namin?s duonos pavadinim?. iame registre be Dauj?n? namin?s duonos yra ?registruoti Lietuviko vark?s s?rio ir midaus Staklik?s, kuriems suteikta saugoma geografin? nuoroda, bei Sein?/Lazdij? krato medaus, kuriam suteikta saugoma kilm?s vietos nuoroda, pavadinimai. Be to, gamini? Skilandis ir emaitikas kastinys, kuriems suteikta garantuoto tradicinio gaminio nuoroda, pavadinimai yra ?registruoti ? Garantuot? tradicini? gamini? registr?.
skaityti plačiau...
2014.02.18
Lenkijoje nustatytas afrikinis kiauli? maras
Lenkijos veterinarijos tarnyba informavo Europos Komisij? apie rast? nugaius? ern?, kuriam nustatytas afrikinis kiauli? maras. Krit?s ernas rastas Grybov?yznos kaime, ?udlovieco sen., Palenk?s vaivadijoje, apie 1 km atstumu nuo Baltarusijos sienos.
skaityti plačiau...
2014.02.03
Rusijos vartotoj? teisi? apsaugos tarnyba panaikino apribojimus visoms produkcij? eksportuojan?ioms Lietuvos pieno perdirbimo ?mon?ms
iandien, vasario 3 d., Rusijos vartotoj? teisi? apsaugos tarnyba ("Rospotrebnadzor") prane? apie apribojim? savo produkcij? eksportuoti ? Rusijos Federacij? panaikinim? dar vienai Lietuvos pieno perdirbimo ?monei AB Vilkyki? pienin?.
skaityti plačiau...
2014.01.31
Patvirtinta, kad Lietuvoje nustatytas afrikinio kiauli? maro virusas yra to paties tamo, kaip Baltarusijoje ir Rusijoje
Referentin?s afrikinio kiauli? maro laboratorijos Ispanijoje gauti tyrim? atsakymai patvirtina, kad Lietuvoje dviem ernams nustatyto viruso tamas yra identikas afrikinio kiauli? maro virusui cirkuliuojan?iam Rusijoje ir Baltarusijoje.
skaityti plačiau...
2014.01.27
Dviem sumediotiems ernams nustatytas afrikinis kiauli? maras
Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad dviem al?inink? ir Alytaus-Var?nos rajon? riboje sumediotiems ernams nustatytas afrikinis kiauli? maras (AKM). Tyrimo rezultatus pateik? m?ginius ityr? Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto specialistai.
skaityti plačiau...
2014.01.24
Kaip per al?ius pasir?pinti naminiais gyv?nais
Spaudiant stipriems al?iams ypating? d?mes? reik?t? skirti savo augintiniams: tiek kat?m ir unim, tiek ?kiniams gyv?nams. Svarbu juos apsaugoti nuo al?io ir pasir?pinti, kad tur?t? pakankamai tinkamo maisto.
skaityti plačiau...
2014.01.23
Sartai 2014 perlas iemos sporto kar?noje
Vasario 1-?j? Dusetose vyksian?ios tradicin?s irg? lenktyn?s Sartai 2014 pagr?stai tituluojamos kaip didiausia, ne tik ? Auktaitijos miestel?, bet ir vis? Lietuv? garsinanti irg? sporto myl?toj? fiesta. Daugeliui moni?, nekalbant jau apie giminai?ius ar gerus bi?iulius, susitikti irg? lenktyn?se prie Sart? tapo garb?s reikalu. Gyvybingos imtamet?s tradicijos
skaityti plačiau...
2014.01.15
D?l padid?jusio ern? kritimo Alytaus rajone
Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad nuo pirmojo oficialaus praneimo apie nustatyt? afrikin? kiauli? mar? Baltarusijoje (2013 m. birelio 21 d.) yra sulaukusi nemaai praneim? i Lietuvos mediotoj? apie rastus nugaiusius ernus. Kiekvienas praneimas yra patikrinamas, kiekvienas rastas nugai?s ernas, jei tik yra galimyb? paimti m?ginius, yra tiriamas d?l afrikinio ir klasikinio kiauli? maro (AKM).
skaityti plačiau...
2014.01.13
emaitikas kastinys jau Garantuot? tradicini? gamini? registre
Sausio 10 d. Europos Komisija ? Garantuot? tradicini? gamini? registr? ?trauk? emaitik? kastin?. Tai yra penktasis lietuvikas produktas, ?gij?s saugom? produkto pavadinim? Europos S?jungoje. iame s?rae be emaitiko kastinio yra Lietuvikas vark?s s?ris ir midus Staklik?s, kuriems suteikta Saugoma geografin? nuoroda, Sein?/Lazdij? krato medus, kuriam suteikta Saugoma kilm?s vietos nuoroda ir Skilandis, kuriam suteikta Garantuoto tradicinio gaminio nuoroda.
skaityti plačiau...
2014.01.08
Akcizais neapmokestinam? dyzelini? degal? gal?s ?sigyti kiauli?, pauk?i?, bi?i? ir gryb? augintojai
Vyriausyb? iandien pritar? Akciz? ?statymo 37 straipsnio pakeitimo ?statymo projektui, kuriuo bus suvienodintos konkurencin?s s?lygos visiems em?s ?kio veiklos subjektams ir skatinama auktesn?s prid?tin?s vert?s produkt? gamyba em?s ?kyje.
skaityti plačiau...
2014.01.04
Vartotojai, ?sigij? noro virusu utert? aldyt? uog?, raginami j? nevartoti
Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad vykdomas skubus tyrimas d?l rinkoje iplatint? galimai nesaugi? aldyt? uog?. Skubi? praneim? apie nesaug? maist? ir paarus sistema RASFF informacij? pateikusios Suomijos atsakingos institucijos specialistai nustat?, kad Lenkijoje pagamintos ir Suomijos tiek?jo keliose Europos valstyb?se iplatintos aldytos aviet?s ir aldyt? uog? miiniai uterti noro virusu.
skaityti plačiau...
2013.11.28
Udrausta realizuoti ekologikas ispanikas cukinijas
Siekiant neleisti klaidinti vartotoj? d?l ekologikumo enklo, UAB Rimi Lietuva prekybos centrui udrausta realizuoti Ispanikas ali?sias cukinijas.
skaityti plačiau...
2013.11.27
Dar vienas Lietuvos gamintoj? produktas pripaintas ES lygiu
Lapkri?io 22 d. Europos Komisija ? Saugom? kilm?s vietos nuorod? ir saugom? geografini? nuorod? registr? ?trauk? Stakliki? mid?. Tai yra ketvirtasis lietuvikas produktas, ?gij?s saugom? produkto pavadinim? ES lygiu. iame s?rae be midaus Staklik?s yra Lietuvikas vark?s s?ris, kuriam suteikta Saugoma geografin? nuoroda, Sein?/Lazdij? krato medus, kuriam suteikta Saugoma kilm?s vietos nuoroda ir Skilandis, kuriam suteikta Garantuoto tradicinio gaminio nuoroda. Pripainimas ES lygiu suteikia galimyb? ? mid? enklinti specialiu ES enklu su nuoroda Saugoma geografin? nuoroda.
skaityti plačiau...
2013.11.26
Darov?s prekybos centruose - kokybikos
Valstybin?s maisto ir veterinarijos inspektoriai nuolat tikrina darovi?, tarp j? ir populiariausi? bulvi?, mork?, kop?st?, svog?n? ir kt. kokyb? bei enklinim?. Pasak patikrinim? rezultatus apibendrinusios Valstybin?s maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausiosios specialist?s Aurelijos Drumstien?s, Lietuvoje prekiaujama kokybikomis darov?mis. I nustatyt? paeidim? daugiausiai pasitaik? enklinimo reikalavim? nesilaikymo atvej?.
skaityti plačiau...
2013.08.29
Rusija nuo rugpj??io 28 d. ?sileidia veislines kiaules i Lietuvos
em?s ?kio ministras prof. V. Jukna vakar vakare i Maskvos sulauk? geros inios: Rusijos Federacijos federalin? veterinarijos ir fitosanitarijos priei?ros tarnyba Lietuvai nuo rugpj??io 28 d. atauk? draudim? eksportuoti veislines kiaules ? Rusij?.
skaityti plačiau...
2013.08.28
Nauji reikalavimai gyv?n? augintini? veis?jams
Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad nuo 2013 m. rugpj??io 8 d. ?sigaliojo nauji "Veterinarijos reikalavimai gyv?n? augintini? veis?jams", kurie buvo paruoti siekiant ?gyvendinti Lietuvos Respublikos gyv?n? gerov?s ir apsaugos ?statymo nuostatas.
skaityti plačiau...
2013.08.23
Daug?ja praneim? apie gyv?n? ukre?iam?j? lig? protr?kius
Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad Italijoje nustatytas dar vienas didelio patogenikuno H7 pauk?i? gripo atvejis, o Rusijos Fedearacijoje - naujas afrikinio kiauli? maro protr?kis.
skaityti plačiau...
2013.08.20
enklinant med?, neturi b?ti naudojamas odis "nat?ralus"
Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipia alies bitinink?, medaus pakuotoj? ir prekybinink? d?mes?, kad enklinant bi?i? med?, jo etiket?je negali b?ti nurodomas terminas nat?ralus. Tokias ivadas pateik? Lietuvos Respublikos em?s ?kio ministerija, ?vertinusi atitinkam? Europos Komisijos iaikinim?.
skaityti plačiau...
2013.08.06
Maskvos apskrityje nustatytas naujas afrikinio kiauli? maro idinys
Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad iandien kompetentinga Rusijos institucija, oficialiai iplatino informacij?, kad Rusijoje Maskvos apskrityje, Sergijevo-Posadsko rajone, nustatytas naujas afrikinio kiauli? maro protr?kis.
skaityti plačiau...
2013.07.23
K? tur?tume inoti apie vabzdius atbaidan?ias priemones, kuri? sud?tyje yra DEET
Vasar? mikuose, kaimo sodybose, poilsiaujant prie eer? ar upi?, mones pradeda kamuoti ?vair?s kraujasiurbiai vabzdiai, erk?s, tod?l vis daniau apsisaugoti nuo j? griebiamasi efektyviausi? chemini? priemoni? vadinam? repelentais. Deja, ie preparatai ne tik atbaido vabzdius, bet ir gali daryti neigiam? ?tak? moni? sveikatai. Viena i sveikatai galimai pavojing? mediag?, esan?i? daugelio repelent? sud?tyje, yra DEET (N,N-dietil-meta-toluamidas). ? klausimus apie DEET, jo poveik? mogaus organizmui atsako Valstybin?s maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus ved?jo pavaduotoja Loreta Ma?yt?.
skaityti plačiau...
2013.07.19
Pasienio kontrol?s punktuose su Baltarusija pradedama keleivi? avalyn?s dezinfekcija
Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad nesikei?iant pavojingai epizootinei situacijai d?l afrikinio kiauli? maro Baltarusijoje, nuo i? met? liepos 23 d. (antradienio), 9 val. ryto, Medinink?, Lavoriki?, al?inink? ir Raigardo pasienio kontrol?s punktuose ir visuose vietinio eismo pasienio kontrol?s punktuose su Baltarusijos Respublika bus prad?ta transporto priemon?se vaiuojan?i? ir p?s?iomis keliaujan?i? asmen? avalyn?s dezinfekcija. Visi i Baltarusijos ? Lietuv? ?vaiuojantys ar p?s?iomis keliaujantys asmenys prival?s pereiti specialiai ?rengt? dezinfekuojam?j? kilim?l?.
skaityti plačiau...
2013.07.16
Afrikinis kiauli? maras nustatytas Rusijoje Belgorodo srityje pasienyje su Ukraina
Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad kompetentinga Rusijos institucija oficialiai iplatino informacij?, kad Rusijoje Belgorodo srityje, Krasnogvardensko regione, pasienyje su Ukraina, nustatytas naujas afrikinio kiauli? maro protr?kis.
skaityti plačiau...
2013.07.12
Vienas svarbiausi? darb? emdirbiams pas?li? deklaravimas jau baig?si
Pasibaigus em?s ?kio naudmen? ir pas?li? deklaravimui, ilieka ta pati pastar?j? met? tendencija ?kiai stamb?ja. Padid?j?s deklaruotos em?s plotas liudija, kad alyje ma?ja apleist? em?s plot?.
skaityti plačiau...
2013.07.09
?tariama, kad afrikinis kiauli? maras Baltarusijoje ir toliau plinta
Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad Baltarusijos iniasklaida iplatino informacij? apie ?tarimus, kad alies Mogiliovo rajone, Vil?ici kaime esan?iame kiauli? komplekse Vostok taip pat gal?jo pasireikti afrikinis kiauli? maras. Pasak Baltarusijos iniasklaidos, ank?iau min?tame komplekse paskelbtas karantinas, udaryti visi keliai, vedantys ? kiauli? ferm?. Pasak kiauli? komplekso atsaking? darbuotoj?, karantinas ?kyje paskelbtas imantis atsargumo priemoni? apsisaugoti nuo afrikinio kiauli? maro.
skaityti plačiau...
2013.07.02
Kaip apsaugoti gyvulius nuo vabzdi?
iltuoju met? laiku naminius gyvulius, kurie didi?j? dienos dal? ar vis? par? laikomi lauke, intensyviai puola vabzdiai, nes ilti ir dr?gni orai sudaro palankias s?lygas jiems veistis. Uod?, musi?, sparv?, gyli?, maal? ar kit? vabzdi? antpl?dis gyv?nams sukelia nerim?, baim?, trikdo ?prastinius virkinimo procesus, d?l ko gali suma?ti produkcijos kiekiai, pasitaiko ir gyvuli? gaiimo atvej?. Vieni ?kyriausi? kraujasiurbi? yra upiniai maalai mai, ? museles pana?s vabzdiai, kuri? ?kandimai pavojingi d?l j? seil?se esan?i? mediag?, galin?i? iaukti ?vairias nepageidaujamas organizmo reakcijas. D?l i? mediag?, patenkan?i? ? organizm? vabzdiui siurbiant krauj?, ir d?l labai didel?s vabzdi? gausos, kyla daug problem? gyvulininkyst?s, pauktininkyst?s, turizmo ar net moni? sveikatos srityse.
skaityti plačiau...
2013.06.18
Danus domina Lietuvos em?s ?kis
Birelio 18 d. em?s ?kio viceministras Mindaugas Kuklierius susitiko su Danijos Parlamento ir Danijos maisto, em?s ?kio ir uvininkyst?s ministerijos atstov? delegacija.
skaityti plačiau...
2013.05.24
I Laukystos ? valstybinius eerus iemet ikeliavo 1,2 mln. unguri?
iemet uvininkyst?s tarnybos prie em?s ?kio ministerijos Laukystos uv? veislyno inkubacinio cecho (Kaiiadori? r.) uvivaisos specialistai ? Lietuvos valstybinius eerus ileido 1,2 mln. paaugint? unguri?. Tai pirmas derlius po naujai ?rengtos udaros stiklini? unguri? auginimo sistemos. Gegu?s 23 d. em?s ?kio ministro patar?jas Darius Kondrotas, Kaiiadori? rajono savivaldyb?s meras Romualdas Urmilevi?ius, uvininkyst?s tarnybos direktorius Vytautas Gruauskas Laukystoje dalyvavo paaugint? europini? unguri? sv?rime ir skai?iavime. I ?ia ? L?no eer? (Ukmerg?s r.) iveta ?uvinti 50 t?kst. unguri? jaunikli?.
skaityti plačiau...
2013.05.20
Informacija apie apleistas emes jau internete
Gegu?s 20 d. informacija apie apleist? em?s ?kio naudmen? plotus paskelbta em?s informacin?s sistemos (www.zis.lt) ir Lietuvos erdvin?s informacijos portalo interneto svetain?se (www.geoportal.lt arba http://goo.gl/FCL7Y). Kvie?iame susipainti su skelbiama informacija.
skaityti plačiau...
2013.05.10
Ukraina udraud? baltarusikos kiaulienos import?
Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad Ukraina nuo i? met? gegu?s 7 d. laikinai udraud? kiaulienos import? i Baltarusijos. is grietas sprendimas priimtas remiantis Rusijos iniasklaidos praneimais, kad Baltarusijoje, Bresto apylink?je, Baranovi?i rajone esan?iame kiauli? komplekse Vosto?nii galimai pasireik? afrikinis kiauli? maras.
skaityti plačiau...
2013.05.09
Lietuvos kaimo tinklo narius kvie?iame prie Raudon?s pilies
Atbundantis pavasaris jau antr? kart? kvie?ia susitikti prie istorin?s Raudon?s pilies (Jurbarko r.), kur gegu?s 25 d. (etadien?) atgis II-oji tarptautin? vietos veiklos grupi? mug? tema ,,I kartos ? kart?, isaugant regiono savitum?.
skaityti plačiau...
2013.04.30
Mineralinio azoto ir sieros kiekiai dirvoemyje 2013 met? pavasar?
Pastar?sias tris savaites Lietuvos agrarini? ir mik? moksl? centro Agrochemini? tyrim? laboratorijos darbuotojai tyr? mineralinio azoto ir sieros kiekius alies dirvoemiuose. Tai emdirbiams svarbus orientyras kokios i? element? atsargos yra dirvoemyje ir kokiomis normomis ? pavasar? reiks tr?ti augalus.
skaityti plačiau...
2013.04.23
B?KITE S?MONINGI: ol? deginti yra pavojinga!!!
mon?s klaidingai mano, jog deginant ol? em? bus derlingesn?. Udegus ol?, d?l mogaus kalt?s liepsnose ?va pirmoji pavasario augalija, smulk?s gyv?nai, skurd?ja dirva, padid?ja v?jo ir lietaus sukelta erozija, ugnis persimeta ? mikus, pastatus. Kasmet d?l ol?s gaisr? nuken?ia ne tik gamta, bet ir mon?s.
skaityti plačiau...
2013.03.29
KVIE?IAME ? PAROD? "K? PAS?SI2013"
Aleksandro Stulginskio universitete balandio 4 6 d. vyks Tarptautin? em?s ?kio paroda K? pas?si 2013. Tai atuonioliktoji pavasarin? ir i viso trisdeimt etoji paroda rengiama Universitete.
skaityti plačiau...
2013.03.22
Kovo 22-oji Pasaulin? vandens diena
Kasmet kovo 22-?j? minima Pasaulin? vandens diena, kuria siekiama atkreipti d?mes? ? geriamojo vandens svarb?, populiarinti geriamojo vandens resurs? naudojimo b?dus. 2013-ieji pasaulyje paskelbti tarptautinio bendradarbiavimo vandens klausimais metais. M?s? alyje g?lo geriamojo vandens tr?kumo problema n?ra aktuali. Lietuvos geologijos instituto atlikt? tyrim? duomenimis, g?lo poeminio vandens itekliai atuonis kartus didesni u igaunam? vandens kiek?. Gyventojams vieai tiekiamas poeminis, gili?j? vandening?j? horizont? vanduo, kuriam aplinkos tara neturi didel?s ?takos. Daugeliu atvej? m?s? geriamasis vanduo yra saugus ir kokybikas. Vis d?lto, specialistams kelia susir?pinim? achtini? ulini? vandens sauga ir kokyb?.
skaityti plačiau...
2013.03.20
Olandijoje nustatytas jau antras iais metais pauk?i? gripo protr?kis
Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad 2013 m. kovo 19 d. Olandijoje, Flevoland regione, Zeewolde kaime esan?iame pauktyne nustatytas mao patogenikuno H7 pauk?i? gripo atvejis. Pavojingas virusas patvirtintas pauktyne, kuriame buvo laikoma 24 t?kstan?iai vit? dedekli?. is virusas nustatytas imant m?ginius pagal speciali? steb?senos program?, o pauk?iams pavojing? ligos virus? patvirtinto Centrinis veterinarijos institutas, esantis Lelystado mieste.
skaityti plačiau...
2013.03.18
lapyni? plotas bus nustatomas nemokamai
Pareik?jams, norintiems teikti paraikas ir prisiimti naujus ?sipareigojimus nuo 2013 m. pagal Lietuvos kaimo pl?tros 2007?2013 m. programos priemon?s Agrarin?s aplinkosaugos imokos programos Kratovaizdio tvarkymas veikl? lapyni? tvarkymas, parengtas ir em?s ?kio ministro 2013 m. vasario 28 d. ?sakymu Nr. 3D-153 patvirtintas lapyni? nustatymo tvarkos aprao pakeitimas. Vadovaujantis iuo aprau, pareik?jas pats negali nusistatyti lapyni? ir tikslaus j? ploto, kur? ?sipareigos tvarkyti 5 metus, jis turi kreiptis? ? vykdytoj? - Lietuvos agrarini? ir mik? moksl? centro filialo Agrochemini? tyrim? laboratorij?.
skaityti plačiau...
2013.03.13
D?l dar vieno maisto skandalo Lenkijoje, patikrintos ir Lietuvos prekyviet?s bei prekybos ?mon?s
Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad patikrinus prekybos ?mones ir prekyvietes, nustatyta, kad pra?jusi? savait? ? maisto skandal? ?siv?lusios Lenkijos ?mon?s Viola gaminiais Lietuvos rinkoje neprekiaujama.
skaityti plačiau...
2013.02.28
Finansin? pataisa netur?s ?takos paramos imok?jimams
Nors Lietuva pateko tarp 22 Europos S?jungos (ES) valstybi?, kurioms ketinama sumainti kompensuotinas ilaidas em?s ?kiui ir kaimo pl?trai, d?l finansin?s pataisos nenukent?s jokie ES l?omis finansuojami projektai nei pagal Lietuvos kaimo pl?tros 2007 - 2013 m. program?, nei pagal kitas paramos em?s ?kiui, kaimo pl?trai ir uvininkystei programas.
skaityti plačiau...
2013.02.27
Lietuvoje tiriamuose jautienos produktuose arklienos DNR neaptinkama
Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad alies rinkoje atrinkta 50 ?vairi? maisto produkt? m?gini?, siekiant isiaikinti galimus j? sud?ties klastojimo atvejus. Nei viename i iuo metu jau itirt? m?gini? klastojimo atvej?, kai jautiena pakei?iama ? gamin? pridedant arklienos, nenustatyta. ?gyvendinant Europos Komisijos rekomendacijas, Lietuvoje ir kitose Europos S?jungos alyse jautienos produktai d?l galim? klasto?i? intensyviai bus tiriami vis? vasario ir kovo m?nes?. Apibendrinus tyrim? rezultatus, Europos Komisija vertins klastojimo mast? ir spr?s d?l priemoni?, b?tin? vartotoj? teis?ms utikrinti.
skaityti plačiau...
2013.02.20
emaituk? augintojai nori isaugoti tautin? paveld?
Vasario 20 d. em?s ?kio ministras prof. Vigilijus Jukna susitiko su emaituk? arkli? augintoj? asociacijos atstovais ir aptar? problemas, su kuriomis pastaruoju metu tenka susidurti iai organizacijai, puosel?jan?iai lietuvi? tautin? paveld? - emaituk? veisli? arklius.
skaityti plačiau...
2013.02.19
Pasaulio sveikatos organizacija paskelb? naujas gaires d?l natrio ir kalio suvartojimo
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) naujai paskelbtose gair?se pabr?iama, kad dauguma moni? suvartoja per daug natrio ir per maai kalio. Suaugusieji tur?t? suvartoti maiau kaip 2 000 mg natrio (arba maiau nei 5 g druskos) ir ne maiau kaip 3 510 mg kalio per dien?. mon?s, suvartojantys daugiau natrio ir maiau kalio, nei rekomenduojama, turi didesn? rizik? isivystyti padid?jusiam kraujo spaudimui, tai didina irdies lig? ir insulto rizik?.
skaityti plačiau...
2013.02.13
Ruoiantis Kaziuko mugei. Pagrindiniai reikalavimai maisto saugai, kuriuos tur?t? inoti mug?s prekiautojai
vento Kazimiero diena Lietuvoje tradicikai minima ?vairiomis liaudies meistr?, tautodailinink? mug?mis, kur mon?s pardavin?ja savo pagamintus liaudikus dirbinius, ikeptus skan?stus ar kitus tradicinius ir netradicinius maisto produktus. Ruoiantis didiausiai ir giliausias tradicijas turin?iai Kaziuko mugei Vilniuje, Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba primena pagrindinius prekiavimo maisto produktais reikalavimus, padedan?ius utikrinti, kad mug?s sve?iai gal?t? ?sigyti saugi?, kokybik? ir teisingai paenklint? maisto produkt? ar paragauti tradicini? patiekal?.
skaityti plačiau...
2013.01.28
Prekybininkai nutyl?jo apie galimai nesaugius lenkikus saldumynus
Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad vykdant patikrinimus d?l Lenkijos konditerijos ?mon?s pagamint? ir iplatint? nesaugi? saldumyn?, buvo patikrintas ne tik prekybos tinkl? ,,Rimi, bet ir turgaviet?s, prekyviet?s ir kitos prekybos vietos. Inspektoriai rinkoje neaptiko galimai utert? saldumyn?, nuo 2012-11-22 pagamint? Lenkijos ,,Magnolia Sp. z o. o. ?mon?je.
skaityti plačiau...
2012.12.07
Elektr?n? apylink?se nustatyti trichinelioz?s idiniai
Elektr?n? valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad Elektr?n? savivaldyb?s teritorijoje, Semeliki? ir Vievio mediotoj? b?reli? nuaut? dviej? ern? m?giniuose nustatyta trichinelioz?. Trichinel?mis usikr?t? ernai buvo sumedioti Semeliki? seni?nijos Tvertini? kaimo ribose ir Vievio seni?nijos Paneri? mike. Usikr?t? ernai sunaikinti UAB Rietavo veterinarin? sanitarija.
skaityti plačiau...
2012.12.05
Art?jant smagiausioms met? vent?ms ?vertinta lietuviko okolado kokyb?
Lietuvoje pagaminti okolado gaminiai, saldainiai ir kiti skan?stai saug?s ir kokybiki. Tokias ivadas padar? Valstybin?s maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai art?jant didiosioms met? vent?ms ?vertin? i? gamini? saug? ir kokyb?.
skaityti plačiau...
2012.11.30
Pel? ? pien? gamybos proceso metu patekti negal?jo
Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba ianalizavo gaut? vartotojo praneim? d?l rastos negyvos pel?s, inagrin?jo grauiko patekimo ? pien? galimybes. Pel? buvo rasta 2,5% riebumo pieno Cento (gamintojas UAB Rokikio pienas) 0,9 litro talpos maielyje. Atlikus pel?s gaienos anatomin? patologin? tyrim?, patvirtina ivada, kad pel? nugaio prig?rusi pieno.
skaityti plačiau...
2012.11.28
Latvijoje nustatyti 3 klasikinio kiauli? maro protr?kiai
Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad Latvijoje, Svarinu ir Piedrujas apylink?se esan?iose 3 kiauli? laikymo vietose, nustatyti nauji klasikinio kiauli? maro protr?kiai. iais metais Latvijoje kiauli? maro atvejai uregistruoti Kraslava regione, kur buvo nustatyti 8 ernai, sirg? ia pavojinga liga.
skaityti plačiau...
2012.11.19
iemet prat?stas lauk? tr?imo srutomis laikotarpis
?vertin? meteorologines s?lygas, iais metais itin nepalankias rudeniniam lauk? tr?imui, em?s ?kio ir aplinkos ministrai lapkri?io 16 d. ?sakymu D1-940/3D-875 nustat?, kad tr?ti skystuoju m?lu ir srutomis iemet bus galima iki gruodio 15 dienos. Atkreiptinas d?mesys, kad m?l? ir (ar) srutas draudiama skleisti ant ?alusios, ?mirkusios ir apsnigtos em?s.
skaityti plačiau...
2012.11.16
D?l radioaktyvaus utertumo nuolat tikrinami grybai ir uogos
i? met? lapkri?io 13 d. Valstyb?s sienos apsaugos tarnybos Var?nos rinktin?s al?inink? kontrol?s punkte buvo patikrintas krovininis automobilis i Baltarusijos, kuriame buvo gabenamas voverai?i? krovinys. Pasienie?i? punkte esanti stacionari radiacin?s kontrol?s ?ranga ufiksavo automobilio skleidiam? padidint? radiacij?. Apie ?vyk? buvo praneta Sveikatos apsaugos ministerijos Radiacin?s saugos centrui ir nedelsiant buvo priimtas sprendimas ne?leisti io automobilio su radioaktyviu kroviniu ? Lietuvos teritorij?. Tokiais atvejais nei muitin?s, nei maisto importo kontrol?s proced?ros neatliekamos ir krovinys isiun?iamas atgal ? al?, i kurios bando ?vaiuoti. iuo atveju automobilis buvo gr?intas ? Baltarusij?.
skaityti plačiau...
2012.11.08
Sveikos mitybos dien? prisiminkime pusry?iavimo svarb?
Lapkri?io 8-?j? Europos alyse yra minima sveikos mitybos diena. i? dien? yra organizuojami renginiai, kuriuose pasakojama apie mitybos principus, o visuomen? yra skatinama sveikai maitintis. Prisid?damas prie ios dienos rengini?, Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas (toliau NMVRVI) nor?t? priminti apie pusry?iavimo svarb? ir naud?.
skaityti plačiau...
2012.11.06
Paraik? melioracijos griovi? tvarkymui laukiama iki gruodio 14 d.
?kinink? susidom?jimas parama melioracijos grioviams tvarkyti ir toliau did?ja. Atsivelgiant ? tai, prat?stas paraik? pri?mimo grafikas Nacionalin? mok?jimo agent?ra prie em?s ?kio ministerijos paraikas melioracijos griovi? tvarkymui priima nuo rugpj??io 20 d. iki gruodio 14 d.
skaityti plačiau...
2012.10.31
D?l grubi? paeidim? sustabdyta v?rienos perdirbimo ?mon?s veikla Panev?yje
Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad laikinai sustabdyta v?rienos perdirbimo ?mon?s UAB Viltlit veikla (Molaini? km., Panev?io rajonas).
skaityti plačiau...
2012.10.31
Tyrim? d?l radioaktyvios taros rezultatai rodo vartotojams tiekiami saug?s maisto produktai
Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad po avarijos Japonijos Fukuimos atomin?je j?gain?je, ? Lietuv? nebuvo importuojami maisto produktai ar paarai i Japonijos. Nuo 2011 met? kovo iki i? met? rugs?jo d?l radioaktyvios taros itirta per 1 400 ?vairi? maisto produkt? m?gini?, visi tirti produktai nebuvo uterti radioaktyvia tara.
skaityti plačiau...
2012.10.16
Spalio 16-oji Pasaulin? maisto diena
Spalio 16-?j? nuo 1979 met? minima Pasaulin? maisto diena. i? dien? siekiama informuoti visuomen? apie pasaulio maisto problem? ir stiprinti moni? solidarum? kovojant su badu, prasta mityba bei skurdu. Minint Pasaulin? maisto dien? rengiamos nemokamo maitinimo ir paramos akcijos, siekiama atkreipti visuomen?s d?mes? ? sveik? mityb?...
skaityti plačiau...
2012.10.12
Kiekvien? ruden? Maskvoje i naujo praysta tarptautin? em?s ?kio paroda Auksinis ruduo
Spalio 11 d. Maskvoje prasid?jusioje didiausioje Rusijoje tarptautin?je em?s ?kio parodoje Auksinis ruduo 2012 ?rengtas ir Lietuvos stendas, kuriame pristatyti m?s? alies tautinio paveldo gaminiai, didiausi? m?sos ir pieno perdirb?j?, darovi? augintoj? produkcija, kaimo turizmas. Lietuva parodoje dalyvauja jau 7 ?j? kart?.
skaityti plačiau...
2012.10.11
I Lietuvos rinkos surenkami galimai nesaug?s veterinariniai vaistai
Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad gautas skubus Vokietijos kompetentingos institucijos (Federal Office of Consumer Protection and Food Safety) praneimas d?l nustatyt? veterinarini? vaist? Xylazin 2 % kai kuri? serij? kokyb?s defekt?. Atliekant veterinarinio vaisto serij? stabilumo tyrimus, buvo nustatyti balti nuos?d? kristalai, galintys tur?ti neigiamos ?takos vaist? kokybei. Atsivelgusi ? tai, Vokietijos kompetentinga institucija pri?m? sprendim? surinkti i rinkos iuos nekokybikus vaistus.
skaityti plačiau...
2012.10.09
Masinio vaik? apsinuodijimo prieastimi Vokietijoje gal?jo b?ti aldytos brak?s
Pra?jusi? savait? keliuose Ryt? Vokietijos regionuose buvo uregistruota per 11 t?kstan?i? apsinuodijimo maistu atvej?. Apie apsinuodijimus prane? daugiau nei 500 ugdymo ?staig? studentai, moksleiviai ir vaik? dareli? aukl?tiniai. Visi ie jaunuoliai ir vaikai skund?si panaiais sveikatos sutrikimais: viduriavo ir v?m?, 32 buvo paguldyti ? ligonines. Vokietijos atsakingos institucijos, ityr? apsinuodijimo maistu atvejus, pri?jo ivados, kad io protr?kio prieastimi gal?jo b?ti aldytos brak?s.
skaityti plačiau...
2012.10.08
D?l elektros transformatoriaus gedimo Pasvalio rajono pauktyne nugaio apie 20 t?kst. broileri?
i? met? spalio 6 d. Pasvalio rajono em?s ?kio kooperatyvo Mikolikio pauktynas pauktid?se nugaio apie 20 t?kst. vi?iuk? broileri?. Pasvalio maisto ir veterinarijos tarnybos specialist? duomenimis, pauk?iai nukent?jo d?l elektros transformatoriaus gedimo isijungus ventiliacijos sistemai.
skaityti plačiau...
2012.10.04
Sprendim? rate d?mesys mikams
iandien Aleksandro Stulginskio universitete (ASU) atidaroma penktoji miko, mediokl?s ir aplinkos paroda Sprendim? ratas 2012, pakeitusi anks?iau eil? met? rengt? em?s ?kio parod? Agropanorama. Pasak ASU rektoriaus Antano Maziliausko, iais metais lankytojus paroda pasitinka ?gavusi tarptautinio renginio atspalvi?. Pristatomos ne tik lietuvikos ekspozicijos, savo stendus parodoje turi ir ?ekija, Latvija bei Estija.
skaityti plačiau...
2012.10.03
?kininkai savo g?ryb?mis vilios vilnie?ius
Vis? penktadien? nuo ankstyvo ryto prie Lietuvos Respublikos Seimo vilnie?ius ir sostin?s sve?ius ?vairiais kvapais ir rudens g?ryb?mis vilios Lietuvos eimos ?kinink? s?jungos (L?S) em?s ?kio kooperatyvas eimos ?kis. ?kininkai turgelyje mug?je pirk?jams si?lys iimtinai tik maisto produktus, vaiins cepelinais.
skaityti plačiau...
2012.09.21
ES nuostata: papildoma parama priklauso tik alims senbuv?ms, nes jos turtingesn?s
Liuksemburgas/Varuva, rugs?jo 21 d. ES teismas ketvirtadien? atmet? Lenkijos vyriausyb?s skund?, kuriuo ji pra? pripainti neteis?tu Europos Komisijos sprendim? d?l sutaupyt? tiesiogini? imok? l?? paskirstymo tik tarp ES ali? senbuvi?.
skaityti plačiau...
2012.09.11
Laikinas paslaugas em?s ?kyje bus galima teikti ir nesudarant darbo sutar?i?
Rugs?jo 11 d. Kaimo reikal? komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis Seime pristat? Seimo nari? grup?s parengt? em?s ?kio ir mikininkyst?s paslaug? teikimo pagal paslaug? kvit? ?statymo projekt? ir j? lydin?i?j? ?statym? pakeitimus.
skaityti plačiau...
2012.08.13
Lietuvoje moksliniai eksperimentai su augalais
Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) ? ruden? pradeda pasaulin? mokslo projekt?, kuriame bus nuodugniai tiriami kontroliuojamo klimato s?lygomis auginami augalai. Tokie tyrimai vienu metu leis keturiose atskirose klimato zonose tirti ?vairiausias vietines ir egzotines augal? r?is. iam tyrimui naudojamos nanotechnologijos prisid?s kuriant inovatyvias ir modernias em?s ?kio technologijas bei produktus.
skaityti plačiau...
2012.06.07
Iaikintas nelegalus m?sos tvarkymo cechas
Vykdydami kovos su kontrabanda bei nelegalia preki? apyvarta program?, Klaip?dos valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba, kartu su kitomis kontroliuojan?iomis organizacijomis, iaikino nelegal? m?sos apdorojimo cech?. Gav? informacij? apie galimai vykdom? nelegali? maisto tvarkymo veikl?, Klaip?dos valstybin?s maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai kartu su Valstybin?s mokes?i? inspekcijos specialistais ir policijos pareig?nais patikrino priva?i? nam? vald? Klaip?dos mieste.
skaityti plačiau...
2012.06.07
Patikrinus prekyb? vaisiais ir darov?mis, daniausi enklinimo paeidimai
Siekiant utikrinti vienodas konkurencijos s?lygas visiems rinkos dalyviams ir apsaugoti vartotojus nuo nekokybik? ar klaidingai paenklint? maisto produkt?, Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba vykdo vaisi? ir darovi? kontrol? mauose ir dideliuose prekybos centruose, turgaviet?se, gatv?s prekybos vietose pagal maisto produkt? steb?senos ir kokyb?s sistemos programas. Be suplanuot?, inspektoriai atlieka ir neplaninius patikrinimus, dalyvauja reiduose kartu su kitomis kontroliuojan?iomis organizacijomis.
skaityti plačiau...
2012.05.11
AgroBalt 2012 atnaujino ilgiausios alyje pagamintos deros rekord?
iandien, antr?j? parodos AgroBalt 2012 dien?, pasiektas ilgiausios iki iol alyje pagamintos deros rekordas. B?riai parodos lankytoj? tvarkingai rikiavosi ? eil? ragauti po sprind? derosrekordinink?s.
skaityti plačiau...
2012.05.07
i? met? em?s ?kio naudmen? deklaravimo naujov?s
em?s ?kio naudmen? deklaravimas iemet prasid?jo balandio 23 d. Deklaruoti bus galima iki birelio 15 d. (be joki? sankcij? u v?lavim?) arba iki liepos 10 d., u kiekvien? pradelst? dien? nuo birelio 15 d. param? mainant 1 proc.
skaityti plačiau...
2012.05.02
Paroda AgroBalt 2012 jau kit? savait?!
Gegu?s 2 d. em?s ?kio ministerijoje ?vyko spaudos konferencija, skirta 19 ajai tarptautinei em?s ?kio ir maisto pramon?s parodai AgroBalt 2012, kuri rengiama gegu?s 1012 dienomis Kaune, algirio arenoje.
skaityti plačiau...
2012.02.24
? saus? suma?jo em?s ?kio produkt? supirkimo kainos
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, per m?nes? (2012 m. sausio m?n., palyginti su 2011 m. gruodio m?n., em?s ?kio produkt? supirkimo kainos suma?jo 1,9 procento. Tai l?m? 2,1 procento atpig? gyvuli? ir gyvulininkyst?s produktai ir 1,2 procento augalininkyst?s produktai.
skaityti plačiau...
2012.02.13
Komisija si?lo Europos tvarios bioekonomikos strategij?
Europos Komisija iandien pri?m? strategij?, skirt? utikrinti, kad Europos ekonomikoje b?t? pla?iau ir tvariau naudojami atsinaujinantieji itekliai.
skaityti plačiau...
2012.02.01
Lietuvos ir Lenkijos medus ?trauktas ? ES saugom? produkt? s?ra?
Sausio 30 d. Europos Komisija ? Saugom? kilm?s vietos nuorod? ir saugom? geografini? nuorod? registr? ?trauk? bendr? Lietuvos ir Lenkijos produkt? Sein?/Lazdij? krato med?. Tai suteikia galimyb? io regiono med? enklinti specialiu ES enklu su nuoroda Saugoma kilm?s vietos nuoroda.
skaityti plačiau...
2011.11.30
Maitinimas auktosiose mokyklose - daugeliui valgykl? reik?t? atsakingiau vertinti savo veikl?
i? mokslo met? pradioje m?s? alies auktosiose mokyklose veik? 122 valgyklos. ?vertinus ankstesnius Valstybin?s maisto ir veterinarijos tarnybos atliktus patikrinimus, 36 pavyzdingai besitvarkan?ios maitinimo ?mon?s priskirtos maos rizikos grupei (jos tikrinamos 1 kart? per dvejus metus). Tuo tarpu lik? 86 aukt?j? mokykl? valgyklos priskirtos vidutin?s rizikos grupei ir tikrinamos 1 kart? per metus. Keli? pastar?j? met? patikrinim? duomenys parod?, kad ioms vieojo maitinimo ?mon?ms reik?t? atsakingiau vertinti savo veikl?, tiekiamo maisto saug? ir kokyb?.
skaityti plačiau...
2011.11.30
Teiginiai apie ypatingas maisto produkt? savybes tur?s b?ti pagr?sti
Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) primena, jog nuo i? met? gruodio 1 d. maisto produktai, paenklinti teiginiais Be joki? E, Be konservant?, Be daikli? ir pan., bus atidiai tikrinami, atliekami j? laboratoriniai tyrimai, siekiant nustatyti, ar ie teiginiai atitinka tikrov?, ar neklaidina vartotoj?.
skaityti plačiau...
2011.11.16
Baigtas laukini? gyv?n? vakcinavimo nuo pasiutlig?s rudeninis etapas
Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad lapkri?io 15 d. Lietuvoje baigtas i? met? laukini? gyv?n? vakcinavimo nuo pasiutlig?s rudeninis etapas. Jaukai su vakcina buvo prad?ti m?tyti i l?ktuv? rugs?jo 29 d., Klaip?dos regione ir buvo m?tomi visoje Lietuvos teritorijoje. Rudeninio, kaip ir pavasarinio etapo metu, im?tyta 1,3 mln. jauk? su vakcina.
skaityti plačiau...
2011.11.14
Kokias bulves valgome?
Statistikos duomenimis, lietuvis per m?nes? suvalgo apie 7 kg bulvi?. Tod?l ias daroves dr?siai galime vadinti antr?ja duona. Jos vertos io vardo, nes turi baltym?, angliavandeni?, celiulioz?s, mineralini? mediag?, karotino, vitamin? K, B1, B2, B6, PP, E, D ir C. Ta?iau ar m?s? prekybos tinkluose, turguose ir ?kinink? turgeliuose parduodamos bulv?s i ties? saugios ir kokybikos?
skaityti plačiau...
2011.10.25
? Ner? bus ileisti ym?ti erket? jaunikliai
Lapkri?io 3 d. 12 val. ? Neries up? ties Vieviu bus ileisti atrianipi? erket? (lot. Acipenser oxyrhynchus) jaunikliai. Reintrodukcijos (t.y. r?ies pakartotinio ?kurdinimo areale, kuriame ji gyveno, bet inyko ar buvo inaikinta) akcij? rengia uvininkyst?s tarnyba prie em?s ?kio ministerijos.
skaityti plačiau...
2011.10.20
Rusij? pasiekia geriausios lietuvikos darov?s
iemet tarptautin?je em?s ?kio parodoje Auksinis ruduo (Zalataja osen") Rusijos rinkai savo produkcij? pristat? Lietuvos darovi? augintoj? asociacija. Valstybin?s augalininkyst?s tarnybos direktoriaus Evaldo Zigmo ?ijausko teigimu, nors Lietuva eksportui vaisi? bei darovi? uaugina dar nedaug, ta?iau j? paklausa Rusijos rinkoje tur?t? netrukus padid?ti.
skaityti plačiau...
2011.09.29
Keli? eismo taisykli? pakeitimai emdirbi? naudai
Rugs?jo 28 d. Vyriausyb? pritar? em?s ?kio ministro Kazio Starkevi?iaus si?lymui pakeisti Keli? eismo taisykles ir sudaryti emdirbiams palankesnes s?lygas vaiuoti keliais didiagabarit?mis mainomis tamsiuoju paros metu.
skaityti plačiau...
2011.09.19
Valstyb? finansuos pusantro imto bendruomeni? projekt?
iemet patvirtinti 154 kaimo bendruomeni? projektai, kurie bus finansuojami valstyb?s biudeto l?omis. Daugiausia remiami projektai, susij? su kaimo bendruomeni? materialin?s baz?s stiprinimu ir vie?j? erdvi? tvarkymu. Dar iais metais bendruomen?s ?gyvendins projektus u 3 mln. Lt.
skaityti plačiau...
2011.09.06
iemet laukiama didesnio derliaus
Nors iais metais permaininga vasara ir nelepino ypa? geru oru, ta?iau derliumi emdirbiai tikrai negal?s sk?stis. Lietuvos agrarin?s ekonomikos instituto ekspertai prognozuoja, kad i?metis gr?dini? augal? derlius gali siekti 3 140 t?kst. t, o tai b?t? apie 10 proc. daugiau negu pra?jusiais metais.
skaityti plačiau...
2011.08.16
Kvie?iame dalyvauti parodoje Auksinis ruduo 2011
. m. spalio 1316 dienomis Maskvoje vyks Tarptautin? agropramon?s paroda AUKSINIS RUDUO 2011, kurioje em?s ?kio ministerija numato ?rengti Lietuvos ekspozicij?.
skaityti plačiau...
2011.08.11
?ki? stamb?jimas tampa realybe
Lietuvos em?s ?kio specialist? prognoz?s, kad alies ?kiai stamb?s, pildosi. i? tendencij? patvirtina ir em?s ?kio naudmen? ir pas?li? deklaravimo 2011 m. duomenys. Nors bendras paraik? skai?ius yra suma?j?s, ta?iau bendras deklaruotas plotas iaug?s.
skaityti plačiau...
2011.07.27
Susidom?jimas emdirbikomis specialyb?mis nesl?gsta
Pra?jusi? savait? baig?si stojan?i?j? ? alies universitetus ir kolegijas pagrindinio pri?mimo pirmojo etapo registracija. iandien, paaik?jus valstyb?s finansuojam? viet? skai?iui pagal skelbtas studij? programas, universitetai ir kolegijos iki savait?s pabaigos su b?simais pirmakursiais pasirain?s sutartis. I keturiolikos valstybini? aukt?j? mokykl? tik dviejuose - Lietuvos em?s ?kio ir Lietuvos sveikatos moksl? universitetuose, pagal 20 studij? program? rengiami em?s ?kio ir kaimo pl?tros specialistai. Tuo tarpu i trylikos valstybini? kolegij? septyniose yra viena kita mokymo programa, susijusi su em?s ?kiu ar technologijomis. Pagrindinio pri?mimo ? aukt?sias mokyklas ir kolegijas pirmasis etapas didi?ja dalimi (apie 70 proc.) lemia pirmakursi? gaus? ir j? pasiskirstym? tarp studij? program?. J?s? d?mesiui - kaip iemet sekasi em?s ?kio ir kaimo pl?tros specialistus rengian?ioms mokslo ?staigoms pritraukti b?simus studentus, ar patrauklios jaunimui j? si?lomos studij? programos.
skaityti plačiau...
2011.07.18
Geras arimas - visa ko pradia
Penktadien? Valinavos kaime (K?daini? r.) pasibaigus keturioliktosioms Lietuvos arimo varyboms paaik?jo ir i? met? geriausieji artojai: ariant tradiciniais pl?gais nepralenkiamas buvo Audrius Plerpa (Pakruojo r.), apver?iam?j? pl?g? grup?je laurus skyn? Kazys Gen?ius (Kretingos r.). Dvi dienas trukusios arimo meistrikumo varybos ? K?daini? krat? sukviet? b?rius artoj? palaikymo komand?, rajon? savivaldybi?, em?s ?kio mokslo ?staig?, emdirbi? nevyriausybini? organizacij? atstov?, kelet? Seimo nari? ir iaip i?rovi? smalsuoli?. Tradicinei itikimiausi?j? Lietuvos arimo varyb? r?m?j? delegacijai i em?s ?kio ministerijos iemet renginyje atstovavo pats em?s ?kio ministras Kazys Starkevi?ius, viceministras Aurys Macijauskas, kiti atsakingi ministerijos pareig?nai.
skaityti plačiau...
2011.06.29
Pritarta Universiteto pavadinimo keitimui
Antradien? Seimas pritar? naujajam Lietuvos em?s ?kio universiteto pavadinimui i akademin? ?staiga vadinsis Aleksandro Stulginskio universiteto vardu
skaityti plačiau...
2011.06.21
Padaug?jo deklaruot? plot?
Nuo i? met? balandio 4 iki birelio 15 d. paraikas tiesioginei paramai ir paramai pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo pl?tros 2007-2013 met? programos (KPP) priemones gauti pateik? 162 982 pareik?jai, deklaruota 2 697 824,46 ha pas?li? ir em?s ?kio naudmen?, o tai 78,6 t?kst. ha daugiau negu pra?jusiais metais.
skaityti plačiau...
2011.06.14
Mokslin?-praktin? konferencija ir iuolaikini? augalininkyst?s technologij? api?ra emdirbio vasara 2011
Maloniai kvie?iame Jus dalyvauti mokslin?je-praktin?je konferencijoje ir iuolaikini? augalininkyst?s technologij? api?roje EMDIRBIO VASARA 2011, skirtoje profesoriaus Kosto B??iaus 100-?j? gimimo metini? pamin?jimui: iuolaikin? augal? selekcija: dabartis ir perspektyvos
skaityti plačiau...
2011.06.10
Daugiausiai kredit? garantij? suteikta ?kininkams
Per penkis i? met? m?nesius em?s ?kio paskol? garantij? fondas kredito ?staigoms u emdirbiams, kaimo verslininkams ir em?s ?kio produkt? perdirb?jams iduotus 83,6 mln. Lt kredit? suteik? 224 garantijas u 51,6 mln. Lt. Bendra iems ?kio subjektams suteikt? garantij? suma jau siekia 910 mln. Lt, tai jiems leido i kredito ?staig? pasiskolinti 1,5 mlrd. Lt.
skaityti plačiau...
2011.06.07
Baigiamas kiauli? naikinimas klasikinio kiauli? maro idinyje UAB Ber? kompleksas Jonavos rajone, il? kaime
Valstybin? maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad Jonavos rajone UAB Ber? kompleksas il? kaime esan?ioje fermoje, kurioje pasireik? klasikinis kiauli? maras, vakar sunaikinta dar apie 3000 kiauli?. Planuojama iandien pabaigti kiauli? naikinim? il? kaime. Toliau t?siami kiauli? naikinimo darbai dar dviejose UAB Ber? kompleksas fermose Prauli? ir Blauzdi? kaimuose. I viso nuo klasikinio kiauli? maro pasireikimo (2011 m. birelio 1 d.) iki ios dienos sunaikinta apie 15 t?kst. kiauli?.
skaityti plačiau...
2011.05.18
Amiaus problema mikroorganizm? atsparumas antibiotikams
Dar ir iomis dienomis neretai pasitaiko atvej?, kai eimininkai, susir?pin? savo augintini? sveikata, negalavim? prieastis diagnozuoja ir ligas gydo patys. inoma, veterinarijos gydytojo paslaugos kartais gali gan brangiai kainuoti, ta?iau neteisingas gydymas danai padaro daugiau alos nei naudos, o toki? gydymo padarini? taisymas atnea gerokai didesni? nuostoli?.
skaityti plačiau...
2011.05.11
Maisto produktai Ryt? Europai prasten? kokyb??
Pagrindiniai maisto produkt? gamintojai skirtingoms Europos alims tiekia to paties pavadinimo ta?iau skirtingos kokyb?s maisto produktus, praneama special? tyrim? atlikusios Slovakijos Vartotoj? Gynimo Asociacijos iplatintame praneime.
skaityti plačiau...
2011.05.06
Geriausi Lietuvos artojai ivyksta ? Pasaulio arimo varybas vedijoje
Gegu?s 6 d. em?s ?kio ministras Kazys Starkevi?ius ? 58?sias Pasaulio arimo varybas ilyd?jo geriausi? alies artoj? komand?. iemet varybos gegu?s 1314 dienomis vyks vedijoje.
skaityti plačiau...
2011.05.04
?kininkams leista ?sigyti papildom? aliojo dyzelino kiek?
em?s ?kio veiklos subjektai gal?s papildomai ?sigyti 15 proc. didesn? einamaisiais ?kiniais metais akcizais neapmokestinam? dyzelini? degal? kiek?, atitinkamai sumainant ateinantiems ?kiniams metams leistin? ?sigyti min?t? degal? kiek?.
skaityti plačiau...
2011.03.22
Kvie?iame ? tradicin? em?s ?kio parod? K? pas?si... 2011
Kovo 31 balandio 2 dienomis Lietuvos em?s ?kio universitete (Akademija, Kauno r. ) vyks tradicin? pavasarin? em?s ?kio paroda K? pas?si... 2011, iemet rengiama jau eiolikt?j? kart?. Parodos organizatoriai Lietuvos em?s ?kio ministerija ir Lietuvos em?s ?kio universitetas. Kovo 31 d. 12 val. IV r?m? 211 auditorijoje vyks spaudos konferencija, kurioje dalyvaus parodos organizatoriai, partneriai, stambiausi? ir iskirtini? ekspozicij? atstovai
skaityti plačiau...
2011.01.11
Informacija, kuri? turi inoti kiekvienas gyvuli? laikytojas
em?s ?kio ministerijos (?M) gyvulininkyst?s srities specialistai nori atkreipti vis? gyvuli? laikytoj? d?mes? ? tai, k? pastarieji b?tinai turi inoti apie galvij? enklinim?, pardavim? ir informacijos apie galvijus pateikim?.
skaityti plačiau...
2011.01.10
Viceministras A. Macijauskas skelbia akcij? Sniegui NE
Nors atslink?s atodr?kis gerokai aptirpd? sniego sluoksn?, iemos siaut?jimas dar neleidia mon?ms atsip?sti nenuvalyti kiemai, upustyti keliai vis dar kelia nemaai problem?.
skaityti plačiau...
Visos naujienos

Apie projektą | Taisyklės | Slapukai | Registracija | Paslaugos vartotojams | Reklama | Kontaktai

Visos teisės priklauso: UAB "Optimalios sistemos". Kopijuoti puslapio turinį be sutikimo draudžiama ©.   Sukūrė: Softisite™
Nauja ir naudota žemės ūkio technika, žemės ūkio technikos dalys, technikos nuoma, žemės ūkio paslaugos, sodo technika, miško technika. Skelbimų portalas.